Archive for می, 2016

نقش آموزش مهارتهای زندگی دربیشگیری،ازاعتیاد به موادمخدرو جلوگیری ازبازگشت مجددفرد معتاد به امراعتیاد

چون امروزه اعتیادبه موادمخد ریک بیماری اجتماعی محسوب می شودلذادارای تبعات وعوارض روانی وجسمی نیز بوده که متاسفانه منشامشکلات عدیده اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی و…تلقی میګردد وعوارض ناشی از مشکلات اشاره شده ،زندگی فردی واجتماعی افرادجامعه وخانواده ها را موردتهدیدقرارمیدهد همچنین اعتیاد به موادتغییردهنده افکار،هیجان ورفتار،یکی ازبارزترین آسیبهای روانی اجتماعی است که براحتی میتواند اساس زندګی فردی،خانوادګی واجتماعی یک فرد راازبین ببردو طبیعتآ تاموقعی که علل گرایش بیماربه اعتیاد مشخص  نگردد،درمان اوبرای مدتی کوتاه بوده  و..بعد ازمدتی دوباره ازسرگرفته میشودووضعیت مذکور رکود اجتماعی ،سقوط ارزشها،هنجارها ی اخلاقی و…رادرسطح جامعه رقم میزندوموجبات بروزآسیبهای اجتماعی متعددی میگردد.لذا دانشمندان عوامل متعددی رادرایجاد اعتیاد موثردانسته اند که یکی از مهمترین آنها عوامل مربوط به خود فرد به ویژه فقدان مهارتهای زندگی است بنابراین بسیاری از افراداجتماع به ویژه افراد سوء مصرف کننده مواد دربرابرمشکلات ومسایل روزمره زندگی فاقد توانایی های لازم وخصوصآمهارتهای زندگی هستندو مهارتهای زندگی پایین منجر به بروز آسیبهای اجتماعی شده وفرد را درمعرض مشکلات و آسیبها یی ازجمله اعتیاد قرارمیدهند لذا برای این افرادوحتی برای افرادی که ترک نموده اند نیزعدم آشنایی آنان بامهارتها وتکنیکهای مقابله ای مناسب موجبات شکنندگی آنهارا فراهم آورده واختلا لاتی نظیراضطراب وافسردگی وخودپنداره های منفی با لا وهمچنین عزت نفس پایین ازمواردی هستند که نقش بسیارمهمی دراعتیاد ویابازگشت مجدد معتادترک کرده ایفا می کنند وارتقا مهارتهای زندگی نقش بسیار ارزنده ای دردرمان افراد معتادوهمچنین جلوگیری از اعتیاد دارد ودرهمین راستا سازمان بهداشت جهانی نیز به منظور ارتقا سلامت روانی وجلوگیری ازآسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد،برنامه ای را با عنوان آموزش مهارتهای زندگی فراهم نموده است.زیرا مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانایی ها ی روانی است که زمینه سازگاری مثبت را فراهم می آورندوفرد راقادرمیسازند تامسولیتهای اجتماعی خود رابپذیرد وبدون صدمه زدن به خود ودیگران با افزایش تلاش ،پشتکاروانگیزش به خود وکانون خانواده آسیب نرسانده وپایه استحکام رضایت درون خانواده رااستمراربخشیده باخواسته ها،انتظارات ومشکلات روزانه به صورتی موثر برخورکند.وحتی آموزش مهارتهای زندگی برای پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان به منظور بالا بردن مقاومت درمقابل فشارهای اجتماعی و تاب آوری و افزایش شناخت نوجوانان ازسوء مصرف مواد مخدر و افزایش خودآگاهی ؛خودکنترلی جوانان در مقابل دوستان وهمچنین تکنیک آرمیدگی که از موُلفه های مهارت های زندگی است برای کنترل اضطراب ودیگر پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از اعتیاد به انواع مواد مخدر که باعث بروز تغییرات روانی در فرد شده و ممکن است به فرد یا دیگران ضرر برساند. موثر واقع میگردد لذامتولیان امر آموزشهای پیشگیرانه باید؛ با احساس وظیفه و مسئولیت بیشترتوانمندیهای آموزشی وتخصصی و تلاشهای حرفه ای،علمی وتجربی خود را توسعه داده تا بتوانند هم درامرپیشگیری وهم به افراد گرفتار دردام خانمان سوزمواد مخدرو خانواده های آنان کمک نمایند تا با کسب مهارت وتکنیک بتوانندبا پیامدها وواقعیت های تلخ و مشکل ساز اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی دارویی ؛به شکلی اصولی و آگاهانه آشنا شده وبرخورد نمایند و درهرحال آموزش مهارتهای زندگی پیشگیرانه را در کل میتوان در مجموعه فعالیتهای ارزشمندی دانست که میتواند به صورت اولیه ؛ثانویه ؛و ثالث انجام پذیرد و بروز انواع اختلال ها و معضلات را در جامعه کم نمایند.
تهیه کننده اکبرعبدی : مدرس آموزش خانواده وکارشناس حوزه اجتماعی وفرهنگی معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه

نقش آموزش مهارتهای زندگی دربیشگیری،ازاعتیاد به موادمخدرو جلوگیری ازبازگشت مجددفرد معتاد به امراعتیاد

چون امروزه اعتیادبه موادمخد ریک بیماری اجتماعی محسوب می شودلذادارای تبعات وعوارض روانی وجسمی نیز بوده که متاسفانه منشامشکلات عدیده اجتماعی،اقتصادی،بهداشتی و…تلقی میګردد وعوارض ناشی از مشکلات اشاره شده ،زندگی فردی واجتماعی افرادجامعه وخانواده ها را موردتهدیدقرارمیدهد همچنین اعتیاد به موادتغییردهنده افکار،هیجان ورفتار،یکی ازبارزترین آسیبهای روانی اجتماعی است که براحتی میتواند اساس زندګی فردی،خانوادګی واجتماعی یک فرد راازبین ببردو طبیعتآ تاموقعی که علل گرایش بیماربه اعتیاد مشخص  نگردد،درمان اوبرای مدتی کوتاه بوده  و..بعد ازمدتی دوباره ازسرگرفته میشودووضعیت مذکور رکود اجتماعی ،سقوط ارزشها،هنجارها ی اخلاقی و…رادرسطح جامعه رقم میزندوموجبات بروزآسیبهای اجتماعی متعددی میگردد.لذا دانشمندان عوامل متعددی رادرایجاد اعتیاد موثردانسته اند که یکی از مهمترین آنها عوامل مربوط به خود فرد به ویژه فقدان مهارتهای زندگی است بنابراین بسیاری از افراداجتماع به ویژه افراد سوء مصرف کننده مواد دربرابرمشکلات ومسایل روزمره زندگی فاقد توانایی های لازم وخصوصآمهارتهای زندگی هستندو مهارتهای زندگی پایین منجر به بروز آسیبهای اجتماعی شده وفرد را درمعرض مشکلات و آسیبها یی ازجمله اعتیاد قرارمیدهند لذا برای این افرادوحتی برای افرادی که ترک نموده اند نیزعدم آشنایی آنان بامهارتها وتکنیکهای مقابله ای مناسب موجبات شکنندگی آنهارا فراهم آورده واختلا لاتی نظیراضطراب وافسردگی وخودپنداره های منفی با لا وهمچنین عزت نفس پایین ازمواردی هستند که نقش بسیارمهمی دراعتیاد ویابازگشت مجدد معتادترک کرده ایفا می کنند وارتقا مهارتهای زندگی نقش بسیار ارزنده ای دردرمان افراد معتادوهمچنین جلوگیری از اعتیاد دارد ودرهمین راستا سازمان بهداشت جهانی نیز به منظور ارتقا سلامت روانی وجلوگیری ازآسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد،برنامه ای را با عنوان آموزش مهارتهای زندگی فراهم نموده است.زیرا مهارتهای زندگی مجموعه ای از توانایی ها ی روانی است که زمینه سازگاری مثبت را فراهم می آورندوفرد راقادرمیسازند تامسولیتهای اجتماعی خود رابپذیرد وبدون صدمه زدن به خود ودیگران با افزایش تلاش ،پشتکاروانگیزش به خود وکانون خانواده آسیب نرسانده وپایه استحکام رضایت درون خانواده رااستمراربخشیده باخواسته ها،انتظارات ومشکلات روزانه به صورتی موثر برخورکند.وحتی آموزش مهارتهای زندگی برای پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان به منظور بالا بردن مقاومت درمقابل فشارهای اجتماعی و تاب آوری و افزایش شناخت نوجوانان ازسوء مصرف مواد مخدر و افزایش خودآگاهی ؛خودکنترلی جوانان در مقابل دوستان وهمچنین تکنیک آرمیدگی که از موُلفه های مهارت های زندگی است برای کنترل اضطراب ودیگر پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از اعتیاد به انواع مواد مخدر که باعث بروز تغییرات روانی در فرد شده و ممکن است به فرد یا دیگران ضرر برساند. موثر واقع میگردد لذامتولیان امر آموزشهای پیشگیرانه باید؛ با احساس وظیفه و مسئولیت بیشترتوانمندیهای آموزشی وتخصصی و تلاشهای حرفه ای،علمی وتجربی خود را توسعه داده تا بتوانند هم درامرپیشگیری وهم به افراد گرفتار دردام خانمان سوزمواد مخدرو خانواده های آنان کمک نمایند تا با کسب مهارت وتکنیک بتوانندبا پیامدها وواقعیت های تلخ و مشکل ساز اعتیاد به مواد مخدر و وابستگی دارویی ؛به شکلی اصولی و آگاهانه آشنا شده وبرخورد نمایند و درهرحال آموزش مهارتهای زندگی پیشگیرانه را در کل میتوان در مجموعه فعالیتهای ارزشمندی دانست که میتواند به صورت اولیه ؛ثانویه ؛و ثالث انجام پذیرد و بروز انواع اختلال ها و معضلات را در جامعه کم نمایند.
تهیه کننده اکبرعبدی : مدرس آموزش خانواده وکارشناس حوزه اجتماعی وفرهنگی معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه

برگزاری دوره ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی

برگزاری دوره ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی در دبستان لاله های انقلاب شهرستان بیستون به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه بیستون یک دوره ضمن خدمت ویژه همکاران اداری وآموزشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی با حضور جناب آقای اکبر عبدی کار شناس ومشاوره فرهنگی حوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع داد گستری کل استان کرمانشاه در دبستان لاله های انقلاب برگزار گردید.

پنجمین جشنواره نوجوان سالم در آموزش و پرورش کرمانشاه برگزار شد

پنجمین جشنواره نوجوان سالم به‌منظور ترویج شیوه ‌های زندگی سالم و پیشگیری از گرایش به رفتارهای پرخطر در کرمانشاه باحضور معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری  کل استان کرمانشاه جناب آقای بهمن مرادیفر وفرماندارمحترم کرمانشاه ،دبیرشورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان مسئولین آموزش وپرورش ودیگرمسئولین استان  برگزار شد.ضمنآ دراین مراسم تعداد۴۰۰برگ بروشور با مضامین پیشگیرانه برای جوانان ونوجوانان تهیه شده ازسوی حوزه فرهنگی واجتماعی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری  کل استان کرمانشاه واداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه بین حاضری

نیزتوزیع گردید

تشکیل کارگروه پیش بینی وپیشگیری از گسترش بافتهای ناکارامد .(سکونت گاههای غیر رسمی ،بافتهای فرسوده و…)

هماهنگی پیرامون نحوه اجرای دستورالعمل تشکیل وفعالیت کارگروه پیش بینی وپیشگیری از گسترش بافتهای ناکارامد .(سکونت گاههای غیر رسمی ،بافتهای فرسوده و…)
شرح جلسه:در ابتدا آیاتی چند از کلام اله مجید تلاوت گردید سپس معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری بعنوان رئیس جلسه ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین ، بیان داشت گسترش بافتهای شهری بدون برنامه ریزی دقیق و تدابیر لازم باعث گسترش فضاهای تولید ووقوع جرائم مختلف امنیتی واجتماعی واخلاقی می گردد.لذا با اندکی تامل می توان دریافت آنجا که ساختار شهری وشهر نشینی از اصول وقواعد خاصی پیروی نموده مسائل ومشکلات به مراتب کمتر وپایین تر از محلات حاشیه نشین وفاقد ساختار واصول شهری وشهرنشینی است .امروزه حاشیه نشینی بایستی به گونه ای مورد مداقه قرار گیرد که آثار مخرب بر روی چهره ،ساختار ونماد شهری نگذاشته وامنیت شهری را مختل ننماید .در استان ما بخصوص اگر حاشیه نشینی ومحله گرایی بر اساس قومیت ،قبیله ومذهب خاصی صورت پذیرد مسائل ومشکلات دیگری نیز علاوه بر وضعیت موجود را بدنبال خواهد داشت بر همین اساس بایستی از زوایای مختلف به ساماندهی ونظارت واجرای طرح های مربوطه به بافت های فرسوده وحاشیه نشین پرداخت وی در ادامه به چگونگی تشکیل ستاد ملی اسکان در کشور واستان پرداخت وپس از آن به تشریح چگونگی تشکیل واعضاء کارگروه پیش بینی وپیشگیری از گسترش بافت های نا کارامدپرداخت.
سپس در ادامه هریک از اعضاء به ارائه گزارش عملکرد اداره وسازمان متبوعه خویش در ساماندهی بافت های فرسوده ونا کارآمد ومشکلات موجود پرداختند در پایان مقرر گردید هر کدام از سازمانها ودستگاههای مرتبط ظرف مدت معین نسبت به تهیه وارسال بر آورد ، آمار ومستندات ، اقدامات صورت گرفته وبرنامه های جاری وآتی موانع ومشکلات موجود، راهکارها وپیشنهاد
ات وانتظارات متقابل به دبیر خانه کارگروه ارسال تا بر نامه زمانبندی وموضوعات جلسات بعدی تنظیم و در رابطه با چگونگی اجرای برنامه بحث وتبادل نظر گردد.

بررسی مشکلات ناشی از اقامت و تردد غیر مجاز اتباع بیگانه در استان کرمانشاه

جلسه کمیته پیشگیری از وقوع جرم با موضوع بررسی مشکلات و تبعات ناشی از ترددهای غیر مجاز اتباع و مهاجرین خارجی (بویژه مهاجرین افغانی و عراقی)از قبیل بکارگیری غیر مجاز کارگران مهاجر ،ازدواج غیر قانونی مردان مهاجر با زنان ایران،اشتغال ایشان در مشاغل ممنوعه و ….. در ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخه ۲۴/۱/۹۵ با حضور اعضای مربوطه در محل سالن جلسات دادگستری یرگزار گردید در این جلسه ابتدا بهمن مرادیفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین در ارتباط با اتباع بیگانه غیر مجاز و برخورد با آنان مطالبی بیان داشت سپس هرکدام از حاضرین در جلسه به ارائه آمار عملکرد و نقطه نظرات خویش پرداختند و مصوب گردید هر کدام از سازمانها و ادارت مرتبط با امور اتباع و مهاجرین خارجی مسائل و مشکلات موجود را احصاء و راهکارهای پیشنهادی را جهت ا
قدامات بعدی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال نمایند.