Archive for جولای, 2016

نشست کارشناسان حوزه معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه بامسئولین سازمان تاکسیرانی کرمانشاه

درمورخ ۹۵/۴/۷به مناسبت هفته قوه قضائیه کارشناسان حوزه معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه بامسولین تاکسیرانی نسبت به برگزاری یک نشست فرهنگی با معاونت محترم تاکسیرانی کرمانشاه ودیگر کارشناسان سازمان مذکوربرای ایجاد یک تفاهم نامه در راستای برنامه های ارتقا آگاهی های عمومی در راستای اهداف پیشگیرانه از وقوع جرم اقدام نمودند که دراین جلسه همایون کرمی کارشناس رابط رسانه ای و ارتقاآگاهی عمومی حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه ضمن قدردانی ازتعامل مسئولین حوزه تاکسیرانی با برنامه های پیشگیرانه فرهنگی حوزه معاونت پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمانشاه ناوگان تاکسیرانی را به عنوان یک فرصت ویک رسانه ارزشمند درجهت نشر پیامهای پیشگیرانه از اسیبهای اجتماعی دانستند ودراین جلسه پس ازبیان نکته نظرات کارشناسان هردو اداره مقررگردید که تعدا شش هزار تراکت با فحوی پیامهای پیشگیران درهفته مذکور درپشت شیشه تاکسیها نصب تاضمن تردد درسطح شهر ،شهروندان عزیز وفهیم شهرمان ازمضامین ارزشمند این پیامهای پیشگیرانه بهره مند گردند

هم اندیشی کارشناسان معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل بافعالان مذهبی استان کرمانشاه

ساعت ده صبح مورخ ۰۶/۰۴/۹۵ جلسه نشست هماهنگی کارشناسان معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرماتشاه با جمعی از فعالان مذهبی شهرکرمانشاه درمحل سالن جلسات درطبقه سوم ساختمان دادگستری کل استان برگزارگردیدکه دراین نشست پس ازبحث وتبادل نظر به منظوراستفاده ازظرفیت عظیم ومعنوی هیاتهای مذهبی ومساجد به عنوان پایگاه های تعالی بخش وپناهگاهی امن وموثربرای جلوگیری از بروزبسیاری از آسیب های اجتماعی وجراِیمی مانند اعتیاد،مشروبات الکلی، روانگردانها ،سرقت ،مفاسداخلاقی و…..مقررگردید که هریک از مسئولین هیاتها تعداد ۱۵نفر ازافراد واجد شرایط ابلاغ شده دردستورالعمل مربوطه را جهت توجیه و شرکت در کارگاههای آموزشی به حوزه معاونت اجتماعی معرفی تامتعاقبآدرخصوص برگزاری کارگاه هایی درمورد پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی و جرایم اولویتی استان اقدام لازم به عمل آید.

 

IMG_1313IMG_1299 IMG_1301 IMG_1306

اعتیاد مادران درزمان بارداری وتبعات آن دررشدکودکان

گرچه براساس مطالعات انجام شده توسط محققان علاوه برموادافیونی عوامل محیطی دیگر مانندفقر،مصرف مداوم داروتوسط مادرو… دررشد کودکان موثردانسته شده است اما واقع امراین است که چون زنان باردار خون ودیگرموادمغذی حیاتی را باجنین خوددر اشتراک میگذارند،لذا هرگونه ماده مخدری هم که توسط مادران باردارمصرف شودمتاسفانه به جنین منتقل میگردد وآن را جذب مینمایند ودرنتیجه ،آثاروتبعات موادمذکورجنین دچارآسیب شدیدمیگردد،وازطرفی مادرانی که سالم بوده ورژیم غذایی مناسبی به دورازهرگونه آلودگی به موادافیونی داشته باشندنوزادانی سالم وقوی به دنیا می آورند.لذاهروئین ودیگرموادافیونی مصرف شده توسط مادران درزمان بارداری علاوه بر آثارعمیق جسمانی وروانی مانند خواب آلودگی مفرط و…درمادران ، در زمینه رشدجسمانی، شناختی وحسی وحرکتی تحت عنوان آلودگی پیش ازتولد برروی کودکان بشرح ذیل داشته باشد.
الف:رشد شناختی:
کارول کالتنبچ محقق موسسه ملی سوئ مصرف موادمخدر،معتقداست که بیشتر تحقیقات انجام شده درخصوص آثار موادافیونی برکودکان ازچند مطالعه بلندمدت که دردهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰ اجراشده نشات گرفته واین مطالعات کشف کرده اند که بچه های آلوده به موادافیونی درتعدادی ازآزمونهای رشدشناختی مانند کسب مهارت های لازم برای تفکر،استدلال وحل مشکل عملکردمطلوبی ندارند. همچنین مقاله ای که درسال ۱۹۸۸ باعنوان مادران معتاد به موادمخدر وکودکان آنان درسالنامه آکادمی علوم نیویورک منتشرشددرآن عنوان گردید کودکان آلوده به افیون درسن ۱۲تا۱۸ ماهگی نسبت به سایر کودکان هم سن وسال خود که سالم بودند امتیازکمتری را درشاخص رشد روانی کسب کرده اند.براسااس مقاله هایی( باعنوان رشدکودکان پیش دبستانی با مادران معتادبه هروئین) که درنشریه بیماری کودکان چاپ شده نشان داده است که کودکان آلوده به هروئین نسبت به سایرکودکان عملکردضعیف تری درشاخص رشد شناخت عمومی دارند
ب:رشدجسمی وحرکتی.
بسیاری ازتحقیقات انجام شده بیانگر تاثیرمنفی موادافیونی بررشد حرکتی فرداست ازجمله نتایج پژوهشی باعنوان(مشکلات رفتاری فرزندان مصرف کنندگان موادمخدرباردار)که درنشریه بیماری های کودکان منتشر شد،نشان داد که برتری وامتیاز کودکان آلوده به موادافیونی،درشاخص رشدحرکتی با افزایش سن کمتر میشود،یعنی هرچه سن این کودکان بیشترمیشود،مشکلات حرکتی آنهانیز نسبت به سایرکودکان،بیشترمشخص میشود.همچنین براساس پزوهشی که درسال ۱۹۸۲با عنوان فرزندانی که مادرانشان متادون مصرف می کنند :(پیگیری تاسن ۱۸ماهگی)اجراگردید مشخص شدکه نوزادان آلوده به هروئین،درسن شش ماهگی درشاخص رشدحرکتی وضعیت مشابهی مانندسایرنوزادان داشتند امادرسن ۱۲تا۱۸ماهگی به طورقابل توجهی نسبت به سایر نوزادان دروضعیت بدتری قرارگرفته بودند.

پژوهش دیگری که درسال۱۹۸۹باعنوان”نتایج رشد درنوزادان آلوده به متادون دردوران پیش ازتولد”اجراگردید،روشن شدکه کودکان آلوده به موادافیونی درشاخص رشد حرکتی ضعیف تربوده ونسبت به سایر افرادازهماهنگی حرکتی کمتری برخوردار هستند.محققان همچنین خاطرنشان کردندکه الگوی رفتاری درکودکان آلوده به عنوان پرهیزنوزادی شناخته می شود.این وضعیت بازودتحریکی ،دردهای روده ای ،مشکلات تنفسی همراه است ونشانه هایی ازقبیل عطسه ،بیرنگی پوست وتب رابه دنبال دارد.این قبیل کودکان دیوانه واردست ها ویاانگشتهای خودرامیمکندوممکن است به دلیل داشتن واکنش ناهماهنگ درزمینه مکیدن باتغذیه پستانی هم مشکل داشته باشند.درکودکانمبتلا به این بیماری ممکن است رعشه ولرزش افزایش یابدوبی نهایت سریع تحریک پذیرشوند.که این وضعیت بایدبه موقع درمان شود.چون خانم بارداری که مواد مصرف می کند در حقیقت هم به خود و هم به فرزند درون رحم خود آسیب می رساند.لذا باید توجه داشت که مصرف مواد در دوران بارداری توصیه نشده و از طرف دیگر با قطع مصرف خودسرانه موادمخدر در این دوران نیز به شدت مخالفت شده زیرا حالت ترک و استرس های ناشی از آن در بسیاری از موارد از مادر به جنین منتقل می شود و می تواند در رشد و تکامل وی اختلال ایجاد کند و حتی سقط جنین را در پی داشته باشد اما یک درمان علمی وتخصصی وکاملا نگهدارنده زیرنظر یک پزشک متخصص دراین امر،می تواند تا میزان زیادی از احتمال بروز بیماری ها یا حتی مرگ در مادر یا جنین موجود درشکم اوبکاهد.بنابراین یک مادر باردار معتاد حتما باید تحت نظر یک پزشک قرار گیرد و نمی تواند مصرف مواد را خودسرانه وبدون نظر وتجویز وهماهنگی باپزشک مجرب ومتخصص دراین امر به یکباره کنار بگذارد

منبع:کتاب آشنایی باواقعیتهای موادمخدر

تهیه کننده اکبرعبدی مدرس آموزش خانواده وکارشناس فرهنگی ازحوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمانشاه