Archive for نوامبر, 2016

سومین جلسه کارگروه پیگیری عملیاتی شدن آیین نامه مراقبت بعدازخروج معتادان درکرمانشاه

راس ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۵/۸/۲۵سومین جلسه کارگروه پیگیری عملیاتی نمودن آیین نامه مراقبت بعدازخروج معتادان درکرمانشاه به ریاست جناب آقای مرادیفرمعاونت محترم اجتماعی پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه  ودبیری جناب آقای عبدی کارشناس فرهنگی حوزه فرهنگی واجتماعی معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه  با حضور جناب آقای دکترخانی معاون محترم فرمانداروجناب آقای کرمی معاونت محترم دادستان کرمانشاه ونمایندگان  وکارشناسان محترم حوزه اجتماعی استانداری کرمانشاه،مراقبت پس ازخروج زندان مرکزی،کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی،معاون محترم آموزش وپزوهش وبرنامه ریزی اداره کل فنی وحرفه ای،وصداوسیما،سازمان بهزیستی،شورای هماهنگی موادمخدر درمحل سالن جلسات رئیس کل محترم دادگستری کل استان کرمانشاه برگزارگردید که ابتداآیاتی چند ازکلام الله مجیدتلاوت سپس  آقای مرادی فر بابیان نقش توجه به امرمراقبت بعدازخروج معتادان   واهمیت موضوع ولزوم توجه به پیگیری عملیاتی شدن آیین نامه مراقبت بعدازخروج معتادان  دردستگاههای مسئول پرداخت  ودرادامه  جلسه حاضران نقطه نظرات ،اقدامات وچاش ها ومشکلات دستگاههای خودرایاد آوری وبیان نموده ودرخاتمه  به شرح ذیل اتخاذتصمیم گردید

۱- آموزش مهارتهای مدیریت دانش ورفتار  درمراکزماده ۱۵و۱۶ توسط حوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم وشورای هماهنگی موادمخدراستان استمراریابد

۲-مراکزماده و۱۵و۱۶ نسبت به معرفی  افرادبهبودیافته جهت طی دوره های مهارتهای زندگی  اقدام نمایند

۳-نظارت براجرای وظایف تعیین شده  درآیین نامه  مراقبت بعد ازخروج معتادان بهبود یافته توسط حوزه دادستانی استمراریابد.

۴-شورای هماهنگی موادمخدر ضمن شناسایی ظرفیتهای دستگاههای  ارائه دهنده خدمات عمومی نسبت به عقد قرارداد با دستگاههای ارائه دهنده خدمات، موضوع تبصره ۲ماده۲ آیین نامه اقدام ونتیجه را به  معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم ارسال فرمایند.

۵- باتوجه به توجیه دستگاهها ازجهت ارزیابی ازعملکرد آنان وخود ارزیابی وامرچک لیستها توسط کارشناس حوزه معاونت اجتماعی درجلسه باتوجه به دستورالعمل اداره کل وتحویل آن به دستگاهها مقررگردید که هردستگاهی نسبت به تکمیل آن درپایان هرسه ماه  خصوصآ فرصت باقی مانده درسه ماهه سوم وچهارم وتحویل به موقع آن به حوزه معاونت اجتماعی  وپیشگیری دادگستری استان  اقدام لازم به عمل آورند.(بند۵برنامه استانی)

۶-مقررگردید که بازدیدمیدانی ازاجرای برنامه توسط حوزه معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم صورت پذیرد

۷- مقررگردیدتهیه بانک اطلاعاتی ازبهبود یافته گان توسط دبرخانه شورای محترم مبارزه باموادمخدرباهماهنگی دیگر دستگاههای ذیربط صورت پذیرد

اختتامیه دومین هفته هفته مبارزه بااعتیاد وآسیبهای اجتماعی باحضور جناب آقای مرادیفرمعاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم داگستری کل

اختتامیه دومین هفته مبارزه بااعتیاد وآسیبهای اجتماعی باحضور جناب آقای مرادیفرمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه ازسوی آموزش وپروش ناحیه ۲کرمانشاه برگزارگردیدکه دراین مراسم که باحضوردکترمحبی مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمانشاه وجناب آقای تیموری مسول ارشاد اسلامی ومعاونین پرورشی نواحی سه گانه شهرکرمانشاه ورئیس اداره مراقبتهای اجتماعی وجمعی ازکارشناسان اداره آموزش وپرورش وفرهنگیان شهرکرمانشاه وتعدادی از دانش آموزان تشکیل گردیدجناب آقای مرادیفرضمن قدردانی ازمدیرکل محترم جناب اقای دکتر محبی وهمکارا تلاشگروی وهمه فرهنگیان دلسوز به جهت همکاری صمیمانه آنان با حوزه پیشگیری دستگاه قضایی استان، به بیان انواع پیشگیری  (وضعی،کیفری،فرهنگی )پرداخته  واظهارنمودند که پیشگیری فرهنگی ازدیگر انواع پیشگیری ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. وازطرفی باتوجه به نقش آموزش درکودکی که مانند نقش برسنگ است به بیان آثارپیشگیری فرهنگی ازسوی جامعه فرهنگیان درسنین خردسالی پرداخته واظهارنمودند که جامعه مامتاسفانه درزمینه آسیبهایی مانند قلیان وسگارکشیدن وآثاروتبعات طلاق وکشمکشهای خانوادگی در حوزه دانش آموزی  دارای مشکلات عدیده ای هستیم که این امرومشکلات ریز ودرشت دیگری نیز هستند که با تعامل بیشتربین حوزه پیشگیری دستگاه قضایی وآموزش وپرورش  که یک ظرفیت وپتانسیل عظیم وبی بدیل درامرفرهنگ سازی است وبادست توانای مدیران ومربیان پرورشی ومشاوران  ومعلمین فرهیخته ودلسوز میتوان آنهاراتقلیل دادودرپاره ای ازموارد ریشه یابی ودرمان نمودزیرا که مسئله آسیبهایک امربسیارپیچیده وچند سیستمی است وتنها با بهره دیگری از رویکرد چند سیستمی دستگاهها وسازمانهای درگیر دراین فرآیند میتوان موفق بود ولذا ما ومربیان درعرصه تعلیم وتربیت  وهمه دلسوزان نظام وجامعه اسلامیمان انشاا…مثل همیشه بایددستانمان رادردست هم حلقه بزنیم تا راه نفوذ دشمنان خارج از این آب وخاک که با اتخاذ ترفندهای مختلف شیطانی قصد دارند که جوانان مارا ازما بگیرند خنثی نموده .وی همچنین فرزندان ودانش آموزانی  را که درخانواده های طلاق ویا دارای تنش ویا اعتیادو…زندگی میکنند را متاسفانه بیشتر مستعد وقابلیت گرفتار دردام آسیبهای اجتماعی دانست وی سپس به ظرفیت انجمن اولیا ومربیان اشاره فرمود واظهارداشتند که جامعه ما متاسفانه هنوزنتوانسته است ازظرفیت صددرصدی این پتانسیل عظیم مردمی  که همیارخوبی برای اداره مدرسه ودرمان خیلی از آسیبهای اجتماعی در مقوله دانش آموزی وخانواده است  بهره ببرد وامیدواریم با برنامه ریزی بهتر ومنسجم تر ازاین ظرفیت ارزشمند هم بیشرازپیش استفاده ببریم ودرپایان ازتعدادی ازمربیان وافراد فعال درامرپیشگیری از اعتیاد وآسیبهای اجتماعی دانش آموزی تجلیل گردید

برگزاری سی وهفتمین کارگاه آموزشی حقوق شهروندی ومهارتهای زندگی جهت رانندگان تاکسی جدیدالورود

درمورخه ۹۵/۸/۱۵سی وهفتمین کارگاه آموزشی حقوق شهروندی ومهارتهای زندگی جهت رانندگان تاکسی جدیدالورودبه عرصه  ناوگان تاکسیرانی درکرمانشاه به همت معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ومسئولین محترم سازمان تاکسیرانی شهرستان کرمانشاه برگزارگردید

 

برگزاری سومین کارگاه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی (بارویکرد پیشگیری رشد مدار)جهت کارشناسان صنعت آب و

درمورخه   ۹۵/۸/۲۰سومین  کارگاه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی (بارویکرد پیشگیری رشد مدار)جهت کارشناسان صنعت استان کرمانشاه باهمکاری مسئولین محترم سازمان آب وحوزه معاونت اجتماعی وپیشگیریازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه برگزار وهمجنین تعداد۱۵۰برگ بروشورهایی بامضامین پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی بین آنان توزیع گردید.

 

 

 

 

برگزاری کارگاه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی (بارویکرد پیشگیری رشد مدار)جهت کارشناسان صنعت آب وبرق شهرستان کرمانشاه

چون یکی ازراههای  مهار وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی ازجمله بزهکاری و جرم و…تاکید برامر آموزش همگانی است لذامعاونت محترم اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه با قراردان آموزش مهارت های اجتماعی پیشگیرانه (پیشگیری فرهنگی)،درسرلوحه کارخود درواقع قلمروی جدیدی با رویکرد فرهنگی درگستره سیاست کیفری وبینش سنتی ایجاد نموده که این تحول عظیم نقش بسیارارزنده رادرتوسعه آموزشهای همگانی ایفاد مینماید. ودرهمین راستاجناب آقای مرادیفر معاونت محترم اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه به همراه کارشناسان فرهنگی واجتماعی آن حوزه باتعامل ارزنده خود با سایر دستگاههای اجرایی درسطح کرمانشاه سعی برآن داشته تا با اعزام کارشناسان ارشد وتوانمندوآموزش دیده متخصص درامرپیشگیری از آسیبهای اجتماعی درکنار ظرفیت دستگاه قضایی ازظرفیت وپتانسیل سایر دستگاهها وبابهره جستن ازسرفصلهای مدون کشوری نسبت به برگزاری آموزشهای همگانی درسایر دستگاهها اقدام نماید ودرهمین راستا از۹۵/۸/۱۸لغایت سه روز باهمت وهمکاری صمیمانه  ریاست محترم مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی غرب نسبت به برگزاری کارگاه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی (بارویکرد پیشگیری رشد مدار)جهت کارشناسان صنعت آب وبرق اقدام نموده تاانشاا…باآموزش همگانی وار تقاء سطح دانش و آگاهی مهارت های پیشگیرانه، بتوان موجبات کاهش فرصت های مجرمانه را بیش ازپیش در شهروندان فراهم ومهیانمود

کارگاه آموزشی کاهش جمعیت کیفری با موضوع سیاست کیفری و مجازات حبس با مدرسی آقای دکتر عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان

کارگاه آموزشی کاهش جمعیت کیفری با موضوع سیاست کیفری و مجازات حبس در روز پنجشنبه مورخه ۱۶/۸/۹۵ رأس ساع ۹ صبح در سالن شهید قدوسی دادگستری کل استان، با مدرسی آقای دکتر عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان و با شرکت قضات شعبات جزایی، دادیاران، بازپرسان و دادستانهای استان تشکیل شد.

 در این کارگاه دو موضوع عوامل کاهش جمعیت کیفری و ادله اثبات بررسی شدند.

 در بحث عوامل کاهش جمعیت کیفری مقدمه­ای راجع به نظر شرع اسلام در باب حبس و دیدگاه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه به استفاده حداقلی از مجازات حبس بیان گردید. بدین نحو که قضات محترم دادسرا و قضات محترم دادگاههای کیفری در صدور قرار های تأمین و صدور حکم محکومیت، تا جائیکه امنیت جامعه مخدوش نگردد از بازداشت و مجازات حبس پرهیز کنند بر تأثیر سؤ حبس بر زندانی (تأثیر سایقه در باز اجتماعی شدن وی ) و نیز خانواده وی مطالب خوبی ایراد گردید و از مثالهایی در برخورد عینی با زندانیان و تأثیر مجازات حبس بر تداوم زندگی آنان استفاده شد.

در بحث ادله اثبات امور کیفری اقرار، شهادت، قسم یا سوگند و قسامه و علم قاضی به بحث گذاشته شد.

در ادامه مفاد مواد ۱۷۵ ،۱۷۷،۱۷۶ قانون مجازات های اسلامی به خوبی توضیح داده شد تکمیل بحث به کتاب ملحقات قروۀالوثقی در باب شهادت ارجاع داده  شد و توضیحات کافی ارائه گردید.

علم قاضی شرایط استفاده از علم قاضی به تحصیل علم از طریق متعارف بحث شد و مفصل بیان گردید. ارجعیت علم قاضی نسبت به تمام ادله بحث و بیان شد نحوه نوشتن کیفر خواست و صدور آراء متقن به نحو استدلالی به مفید علم قاضی به صورت بند بند باشد با مثال های کاربردی که قابل فهم و ماندگار در ذهن باشد بیان گردید . مبین گشت که آنچه همکاران قضائی اغلب به عنوان دلیل و امارات  در رأی خود می شمارند نهایتاً باید توضیح داده شوند که این امارات منجر به علم شده است یا خیر؟ جایگاه ادله در کنار هم و نحوه استناد به بحث هر کدام از ادله نیمه دوم کارگاه توضیح و تشریح گردید.

شفاف سازی رئیس کل دادگستری استان درباره پرونده “مکتب فرش،گلیم و گبه کرمانشاهان

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه چهاردهم آبانماه کرمانشاه بود در سخنان روشنگرانه ای ازاین تریبون مردم استان را درجریان یکی از مهمترین پرونده های چندسال اخیر شهرکرمانشاه قرارداد.

اهمیت این پرونده ازآنجاست که زندگی بیش از ٢٣ هزار خانواده کرمانشاهی را درگیر خود کرده است وبنابه همین اهمیت ایشان شخصابه آگاه سازی مردم اهتمام ورزیده تا متضررین و مالباختگان به آفات دیگری نظیر شایعات و اقدامات غیر قانونی مانند تجمعات ناآگاهانه گرفتار نشوند.

دکتر محمد رضا عدالتخواه گفت این پرونده که به نام “مکتب گلیم و گبه کرمانشاهان” شناخته میشودمربوط به شخصی است که درسال ٩٠ در کرمانشاه فعالیت خود رادر زمینه فرش آغاز نموده وسپس درسال ۱۳۹۱ بااخذ مجوزی از اداره صنعت ،معدن، تجارت کرمانشاه اقدام به فعالیت درزمینه تولید فرش وگلیم میکندکه متاسفانه درخلأ نظارت پس از صدور پروانه ، رفته رفته مسیر فعالیت این بنگاه انشعابات غیر قانونی وموهومی پیدامیکند. شخصی که قراربوده درمحدوده مشخصی که از ٧۲٠ مترتا آخرین مجوز تمدید شده او که به وی اجازه تولید٩٢٠ مترفرش دست باف داده ،با سوءاستفاده از شرایط،یک عملیات فریبنده وتبلیغات اغواگرانه اقدام به دریافت وجوه خرد وکلان حتی میلیاردی از بعضی از مراجعه کنندگان باوعده سودهای کاملا غیر عقلایی  تا ٧٢ درصد نموده ودر تبلیغات فریبنده جهت ایجاد اطمینان اعلام نموده مازاد سود راهم بابت مدیریت به ما بذل کنید یعنی اقدام شما سود بیش از ۷۲٪ دارد . این روند بایک رشد سرطانی ادامه یافته تااینکه تعدادسپرده گذاران به بیش از ٢٣ هزار نفر رسیده که مجموع سپرده گذاری آنها بالغ بر دو هزار میلیارد ریال میشود.

عالی ترین مقام قوه قضائیه در استان افزود متاسفانه آنها که باید متعهد ودلسوزانه به وظیفه کنترل و نظارت خود می پرداختند، دچار ذوق زدگی شدند واین شخص را مولد وکارآفرین پنداشتند آمار دادند وعکس باوی گرفتند  اما امروز معلوم نیست چه جوابی برای این همه فریب خورده دارند. ؟

آیا خود را دراین وضع بوجود آمده سرزنش می کنند یا توجیه دارند؟

عدالتخواه، خاطرنشان ساخت از بدیهیات کار این بوده که باید استعلاماتی صورت میگرفت و بعد مجوزهایی صادر می شد چراکه بایک استعلام به سهولت روشن میشد که این شخص بالغ بر ٢۵فقره سابقه سوء در سجل کیفری خود دارد. که حتی به جهت سرقت مسلحانه درتهران چند سال حبس‌در زندان اوین  وحبس برای سایر اتهامات درزندانهای دیگر استانها ازجمله کرمانشاه بخشی از آن سوابق سوءاست. آیا چنین شخصی صلاحیت دارد به این سادگی سر مایه های مردم که بعضا حاصل یک عمر کارو زحمت آنها ست رابه بازی بگیرد؟ وی بجای کارآفرینی که به او اجازه داده شده ودر پروانه تصریح شده ،از غفلت مسوولین سوءاستفاده نموده و بجای تمرکز مطلق بر کارتولید فرش ،بیش ازیکصد رأس اسب که بعضی ازآنها ششصدمیلیون تومان برای خرید شان پرداخت شده است ،بیش از ٨٠ دستگاه اتومبیل داخلی وخارجی که تعدادی از آنهاگران قیمت هستند،مقادیر زیادی سنگهای معدنی فیروزه وغیره برای تولید زیور آلات سنتی خریده ،املاک شخصی بنام خود درنقاط مختلف دارد که بدون همکاری وی فعلا کشف شده اماارزش مجموع این اموال بعید است کفاف کل آورده مردم رانماید مگر در آینده اموال دیگری بدست آید بخشی از این وجوه را به ارز تبدیل کرده به اشخاصی در امارات وعراق داده است  آنگونه که رصد اطلاعاتی و امنیتی نشان داده،قصد خروج از کشور را به طور جدی داشته ودر عکس العمل به این موضوع به راحتی گفت من هم یکی مثل خاوری.

 مردم بدانند اگر ورود تکلیف مدارانه ی دستگاه قضائی نبود،بسیارواضح بود با متوقف شدن آورده مردم نتواند پاسخگو باشد وفرار نماید یا در صورت باقی  ماندن در ماههای آتی شعله های این فاجعه دامن بسیاری دیگر ازکرمانشاهیان را می گرفت.

محمدرضا عدالت خواه  مردم مطلع را به همکاری برای معرفی ابعاد فعالیتهای غیرقانونی این شخص دعوت کرد و گفت اینک که دستگاه قضایی پیشقدم شده همه مردم و به ویژه سپرده گذاران هم به کمک بیایند و هر اطلاع و علمی از زوایای کار این شخص یا اموال دارند برای رسیدگی سریع وبادقت در اختیار دادسرای کرمانشاه بگذارند یااخبار رابه نهادهای امنیتی وانتظامی بدهند. وی  همچنین تحریکات وشایعه سازی برخی عوامل تطمیع شده این فرد را در فضای مجازی وغیره بخش دیگری از نقشه فریب دانست که مال مردم را خورده می خواهند آبروی شان را هم ببرند وخود را طرفدار مردم مالباخته جا می زنند ومردم را به آشوب دعوت می کنند همان  موضوعی که متهم نیز قبل از دستگیری ، مسئولین را بارها به آن تهدید نموده بود وپیشترازتجمعات  مردم برای رها سازی خودخبر داده بود .عدالتخواه با افشای این توطئه  از مردم  عزیز مال باخته خواست آگاه باشند تا در این تله جدید هم نیفتند و صراحتاً از برخورد بی اغماض با هرگونه تجمع غیرقانونى واخلال در نظم با عوامل اصلی که در رصد اطلاعاتی هستند  خبر داد.

عدالت خواه تشکیلات عجیب و غریب وبی حساب و کتاب این شخص را که فاقد هرگونه نظام ونسق خاص نظیر هیأت مدیره،مدیر عامل و هیأت امنا ی منعکس در قانون تجارت است دستمایه ی توسعه ی این اقدامات غیرقانونی دانست و خطاب به مسئولان گفت سهل انگاری که موجب رشد نامبارک این سلول سرطانی شده به نحوی است که درحالی که ۸۴ سال است  از تصویب قانون تجارت می گذرد وبند۱ ماده۲ این قانون ساختار چنین فعالیتهایی را تعریف کرده وعصرحاضرهم عصر تجارت الکترونیک است چرا با ید بخش کوچکی از اموال مردم در چند کاغذ پاره که دهها کمد است جمع شده باشد چه کسی باید اینها را بررسی کند؟ باهزینه چه کسی؟

رئیس کل داد‌گستری استان از سپرده گذاران خواست هرچه سریعتر برای طرح شکایت خود اقدام کنند تا روند تحقیقات با سرعت بیشتری جریان داشته باشد و دادرسی عادلانه و قاطع برای حفظ حقوقشان به نتیجه برسد.ودستگاه قضایی را ملجأ خود بدانند.

برگزاری سی وهفتمین کارگاه آموزشی حقوق شهروندی ومهارتهای زندگی جهت رانندگان تاکسی جدیدالورود

درمورخه ۹۵/۸/۱۵سی وهفتمین کارگاه آموزشی حقوق شهروندی ومهارتهای زندگی جهت رانندگان تاکسی جدیدالورودبه عرصه  ناوگان تاکسیرانی درکرمانشاه به همت معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه ومسئولین محترم سازمان تاکسیرانی شهرستان کرمانشاه برگزارگردید

تشکیل شورای سیاستگذاری و سلامت مواد غذایی با موضوع ارتقاء سلامت و کیفیت نان در استان کرمانشاه

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و سلامت مواد غذایی با موضوع ارتقاء سلامت و کیفیت نان در سال جاری در روز یکشنبه مورخ ۱۵/۸/۹۵ در محل سالن جلسات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردید .ابتدا دکتر عبدی معاونت غذا و داروی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به اهمیت نظارت بر مواد غذایی بخصوص نان پرداخت و اظهار امیدواری نمود با هماهنگی و تعامل همه دستگاههای مرتبط مشکلات و معضلات بهداشتی تولید نان مرتفع تا همه شهروندان از تغذیه ای سالم برخوردار گردند سپس نمایندگان سازمانها و ادارات استاندارد و تحقیقات صنعتی ،بهداشت شهرستان ،صنعت معدن تجارت ، غله و خدمات بازرگانی ،تعزیرات حکومتی ، فرمانداری کرمانشاه و اتحادیه صنف نانوایان کرمانشاه هر یک به ارائه گزارشی پیرامون اقدامات و بازرسی های انجام گرفته و فعالیت های سازمان و اداره متبوعه خویش در زمینه ارتقاء کیفیت و بهداشت نان پرداختند کارشناس و مشاور معاونت اجتماعی دادگستری نیز بر تعامل دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به شکایتهایی که به دادگستری واصل می گردد و برخورد با تهدیدکنندگان سلامت مردم و آمادگی لازم برای همکاری با سایر نهادهای مرتبط مطالبی را بیان و در نهایت در ارتباط با موضوع جلسه مواردی به تصویب رسید که توسط هر دستگاه بر حسب وظیفه اقداماتی لازم صورت پذیرد .
 425621252_197979 426214822_162357

برگزاری اولین کارگاه جهت والدین درامرپیشگیری رشدمداردرکرمانشاه

برگزاری اولین کارگاه جهت والدین درامرپیشگیری رشدمدارتوسط حوزه فرهنگی واجتماعی معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه بامدرسی سرکارخانم دکتر لیلا جباری روان شناس