پنجمین جلسه شورای نماد درشورای اجتماعی استانداری کرمانشاه

درمورخه۱۰/۸/۹۷پنجمین جلسه نماد درشورای اجتماعی استانداری کرمانشاه درمحل سالن تدبیراستانداری باحضورجناب آقای الهی تبارمعاونت محترم سیاسی وامنیتی استاندار وجناب آقای گودرزی مدیرکل اموراجتماعی استانداری کرمانشاه

یک نظر بگذارید

نظرسنجی