تشکیل کارگروه استانی جلوگیری از گسترش بافتهای فرسوده و توانمند سازی روستاهای در معرض تخریب در دادگستری کل استان کرمانشاه

دومین جلسه کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری با دستور کار گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص توانمند سازی نقاط روستایی در خطر تخریب و مهاجرت های دسته جمعی و بی رویه در محل سالن جلسات ریاست کل دادگستری استان و با حضور مدعوین برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای حیدری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت مسئله توانمند سازی نقاط روستایی به طور کلی و مخصوصا نقاط روستایی در معرض تخریب و مهاجرت های دسته جمعی به دلیل اینکه می تواند در کاهش سیل مهاجرت های دسته جمعی روستائیان به شهرها و به تبع آن جلوگیری از روند پیشرفت مناطق حاشیه نشین و بافت های ناکارآمد شهری تاثیرگذاری بالایی داشته باشد باید از جمله برنامه ها و اهداف کارگروه باشد و به طور جد در دستور کار سازمانها و ادارات ذیربط که دارای مسئولیت در این زمینه هستند قرار گیرد. در ادامه نمایندگان ادارات حاضر در جلسه گزارش اقدامات و فعالیت های عمرانی خود در روستاهای در معرض تخریب و مهاجرت دسته جمعی را در ۹ ماه سپری شده از سال ۹۷ ارائه کردند

یک نظر بگذارید

نظرسنجی